Disclaimer PDF Print E-mail

Art.1 ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle internetactiviteiten van ANTIGOON INVEST N.V. en haar groep (o.a. dochterondernemingen, tussenpersonen, natuurlijke gelieerde personen, etc…),  hierna gezamenlijk genoemd "ANTIGOON".

Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en erdoor verbondente zijn; wie de voorwaarden niet aanvaardt, wordt geacht geen toegang te willenzoeken tot deze site.

Deze disclaimer geldt voor alle mogelijke gebruikers (rechtstreeks, via links, alle mogelijkemanieren) die de site van ANTIGOON bezoeken.

De voorwaarden kunnen gewijzigd en/of herzien worden; bij elk nieuw bezoek van de siteaanvaardt de gebruiker de op dat moment vigerende voorwaarden.

De gebruiker geeft toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met hetdwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle anderevermelde bepalingen.

ANTIGOON raadt de gebruiker ten stelligste aan deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer men de website bezoekt.

 

Art.2 AANSPRAKELIJKHEID

2.1 INHOUD

Het is de bedoeling van ANTIGOON om op haar site accurate en actuele informatie te verschaffen; hieraan wordt door ANTIGOON de allergrootste zorg besteed.

ANTIGOON kan echter geenszins de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie garanderen, laat staan hieromtrent aansprakelijkheid aanvaarden.

ANTIGOON dankt de gebruiker die mogelijke onjuistheden signaleert (verantwoordelijke:art. 5.1) en verbindt zich ertoe de site aan te passen indien de onjuisthedenvan die aard zijn dat een aanpassing zich opdringt; ANTIGOON heeft hier absolute zeggenschap over.

De inhoud van de website van ANTIGOON is danook alleen bestemd voor het verstrekken van vrijblijvende informatie aan degebruiker.

De inhoud van de site kan op geen enkele manier dienen als bindendadvies (noch persoonlijk, professioneel, fiscaal, juridisch, beleggings-,enz..).

Voor bindende informatie kan de gebruikercontact opnemen met de aangestelden van ANTIGOON of juridische documenten raadplegen zoals bvb. de door CBFA goedgekeurde prospectus voor de beursgang.

ANTIGOON geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op haar website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen vanh et gebruik daarvan

De gegevens op www.antigoon.be kunnen zonder waarschuwing op elk moment worden gewijzigd.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

ANTIGOON sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (niet limitatief: financieel of commercieel verlies, verlies van een kans/opportuniteit, verlies van gegevens, gederfde winst/omzet, vertragingen,rendementsverlies, ...).

De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of bruikbaarheid vande (inhoud van de) site.

ANTIGOON suggereert dat U een beroep doet op betrouwbare professionele adviseurs (niet limitatief: vastgoedmakelaars, beëdigde experts, accountants, consultants,architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten, …).

2.2 TECHNIEK

Zoals gestipuleerd in 2.1 wordt de grootste zorg besteed aan deze site.

Evenwel kan ANTIGOON op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteldvoor eventuele gebeurlijke storingen, onderbrekingen of fouten in de verstrekking van gegevens of voor de gevolgen hiervan (niet limitatief: werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur, virussen, hoaxen, wormen, bugs, onvoldoende capaciteit,etc.…).

Het technischfunctioneren is voor rekening van de exploitant van de website zoals vermeld op de site (www.sinergio.be).

De eventuele storingen, onderbrekingen offouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

ANTIGOON is niet aansprakelijk voor eventuele virussen e.a. ongemakken (cfr. supra art.2.1 onderaan) op haar site en/of server.

2.3 TE HUUR/TE KOOP

ANTIGOON kan op geen enkele manier aangesproken worden voor gebeurlijke foute informatie wat betreft de inhoud van de website of ingeval één ofmeerdere goederen niet meer beschikbaar zouden zijn op het moment dat de gebruiker de advertentie bekijkt.


De advertenties m.b.t. de gepresenteerde onroerende goederen van ANTIGOON kunnen in geen enkel opzicht beschouwd worden als aanbod tot verkoop of verhuur welke bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zouden kunnen binden.

 

Het schriftelijk akkoordvan de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe vazelfsprekend steedsuitdrukkelijk vereist.

ANTIGOON doet al het mogelijke om de info op de site m.b.t. verhuur/verkoop upto date te houden.

 

Evenwel zullen noch ANTIGOON of enige tussenpersoon verantwoordelijk gesteld worden voor eventuelefouten in de inhoud/beschikbaarheid van de fiche/het onroerend goed.

 

2.4 LINKS/TOEGEZONDENMATERIAAL

De website van ANTIGOON bevat gebeurlijk verwijzingen/doorklik-links/externe hyperlinksnaar andere sites.

Vanzelfsprekend kan ANTIGOON niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Hetzelfde geldt voor hetgeen de gebruiker zou toezenden of ‘uploaden’ naar de site, naast het feit dat ANTIGOON enerzijds op geen enkele manier kan instaan voor gegevensop welke manier ook, is zij anderzijds niet gehouden deze gegevensvertrouwelijk te behandelen en kan zij deze naar eigen goeddunken opslaan/verwerken/publiceren/etc…  

Voorzover als nodig wordt verwezen naar art. 2.1-2.4 die integraal van toepassingzijn voor links.

 2.5AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruikerverbindt er zich toe om (niet limitatief):

·       geen oneigenlijk gebruik te maken van de website en zekergeen foutief gebruik dat  de website zou vervormen, beschadigen en/of waardoor de toegang tot deze site zou belemmeren;

·       de site niet te gebruiken voor het versturen van virussen en/ofvoor het verzenden van lasterlijk, obsceen, bedreigend of ander materiaal;

·       Bij gebruik van de site rechten van derden te respecteren;

·       de informatie van deze website te goeder trouw te gebruiken.

 

Art 3. INTELLECTUELE RECHTEN/PRIVACY

3.1 INTELLECTUELE RECHTEN

Het hele concept (niet-limitatief: logo’s,tekeningen, lay-out, foto’s, afbeeldingen, plannen, ontwerpen, knoppen, iconen,grafieken, rubricering, indeling, vorm, plan, …) van de website van ANTIGOON evenals de inhoud en de gehanteerde communicatiemiddelen/strategieën zijn onderworpen aan het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten en eigendom van ANTIGOON of gelieerde derden. ANTIGOON zal schadevergoeding vorderen van diegenen die deze rechten niet erkennen en zonder toestemminggegevens van de site zoals vernoemd zullen (niet limitatief) verspreiden/kopiëren/opslaan/verkopen/reproduceren/vertalen/…

3.2 PRIVACY

Indien ANTIGOON gegevens zou verzamelen over de gebruikerzal zij zich schikken naar de bepalingen uit de Wet van 18/12/1992 betreffendede bescherming van eerbiediging an het privéleven en de gegevenswerking vanpersoonlijke aard.

De verantwoordelijke voor de verwerking van degegevens is ANTIGOON (cfr. art. 5.1 van deze voorwaarden)

De gebruiker zal steeds zijn gegevens kunnen raadplegen en aanpassen aan de realiteit.

De gegevens worden enkel gebruikt  uitsluitend in het belang de gebruikers endit

·       vooradministratief beheer en/of

·       om inlichtingen te verstrekken aan de gebruikers over werking/aanbiedingen/promoties van ANTIGOON.

Art. 4 VERANTWOORDELIJKE/DEONTOLOGIE/MAATREGELEN/GESCHILLEN

4.1 VERANTWOORDELIJKE

De website vanANTIGOON wordt beheerd door:

Antigoon Invest -0890.591.543 - RPR Antwerpen

Korte Nieuwstraat4

2000 Antwerpen

Tel + 32 476 547676

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

4.2 DEONTOLOGIE

ANTIGOON hecht veel belang aan een correcte relatie met de gebruiker en verbindt er zich zo o.m. toe te handelen naar de voorschriften van de CBFA www.cbfa.be.

4.3 MAATREGELEN

Bij onrechtmatig gebruik van de site bvb. door overtreding van de voorwaarden maar ook in andere gebeurlijke onrechtmatigepraktijken, behoudt ANTIGOON zich het recht voor deze gebruikers de toegang tot de site te ontzeggen onverminderd haar recht om de geleden schade op de gebruikers te verhalen.

4.4 GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing.

De gebruiker aanvaardt de bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden onverminderd het recht van ANTIGOON om voor een andere bevoegde Rechtbank te opteren.

 

 

© 2005 – 2021 Antigoon - Institutional Real Estate Investors