Annual shareholders meeting PDF Print E-mail
donderdag, 01 april 2010

The annual shareholders meeting will take place on 5 May 2010 at 2pm in the company's office in Antwerp. Please refer to the Dutch or French text for further details.

Agenda

  1. Mededeling van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.
  2. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.
  3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.
  4. Bestemming van het resultaat.
  5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
  6. Machtiging van de raad van bestuur inkoop eigen aandelen.
  7. Diversen

 

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de maatschappelijke zetel. Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen. Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder. Een lasthebber mag méér dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. Om toegelaten te worden tot de vergadering moet de aandeelhouder eventuele volmachten drie (3) werkdagen voor de vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel.

 

 
< Prev   Next >

© 2005 – 2020 Antigoon - Institutional Real Estate Investors