Algemene aandeelhoudersvergadering
11-04-2011

De algemene vergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel op 4 mei 2011 om 14 u.

Agenda

  1. Mededeling van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.
  2. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris.
  3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.
  4. Bestemming van het resultaat.
  5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
  6. Machtiging van de raad van bestuur vernietiging eigen aandelen.
  7. Diversen.

 

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering een door de erkende rekening- houder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbe- schikbaarheid neerleggen op de maatschappelijke zetel. Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen. Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder. Een lasthebber mag méér dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. Om toegelaten te worden tot de vergadering moet de aandeelhouder eventuele volmachten drie (3) werkdagen voor de vergadering neer- leggen op de maatschappelijke zetel.